L A I A S O L É

created with indexhibit

iclouds, 2018.
I clouds blends in my interest in how technologies shape everyday life, the pleasure scribbling and of improvisational drawing, and of altering photographic language.

"iclouds" integra el meu interès per com les tecnologies impacten la vida quotidiana, i el plaer de guixar i ratllar, la inclinació envers el dibuix improvitzat, i l'alteració del llenguatge fotogràfic.

Omnichrom pencil on archival inkjet print.